feahomedeco.sk
true
FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY1
 
podľa ustanovenia § 7 zákona č. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzatvorenej na diaľku“)
 
 
ZÁKAZNÍK1:
Meno a priezvisko:
Trvale bytom:
Číslo účtu (IBAN):
(ďalej len „Zákazník“)
 
Číslo objednávky2:
 
týmto v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzatvorenej na diaľku 
 
odstupujem
 
od zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi mnou, ako Zákazníkom, a Ivanom Palečkom - IP SERVICES, CLIMA, TRAVEL, miesto podnikania Ulica Poľná 1079/20, 919 51 Špačince, Slovenská republika, IČO: 55248403, zapísaným v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Trnava pod číslom živ. Reg.: 250-54322, ako poskytovateľom, dňa___________1 a žiadam o zaslanie ceny zaplatenej za produkt na bankový účet uvedený v záhlaví tohto formulára2.
 
V___________, dňa____________

_________________________
(podpis)
 
 
 
____________________________________
  1. Odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku máte právo len do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy
  2. Vyplní zákazník
  3. Uveďte deň zadania objednávky
  4. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Nebudú Vám však vrátené náklady vynaložené na doručovacie služby. Úhrada ceny za produkty bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpené produkty Vám však bude uhradená až po doručení vráteného produktu späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie produktu späť podľa toho, čo nastane skôr.