feahomedeco.sk
true
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
 
 
1. PREAMBULA
 
1.1. Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok je úprava vzájomných práv a povinností pri dodaní Produktov Zákazníkovi (tak ako sú tieto pojmy definované nižšie) ponúkaných a dostupných na webovej stránke poskytovateľa, Ivan Palečka - IP SERVICES, CLIMA, TRAVEL, miesto podnikania Ulica Poľná 1079/20, 919 51 Špačince, Slovenská republika, IČO: 55248403, zapísaný v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Trnava pod číslom živ. Reg.: 250-54322 (ďalej len „Poskytovateľ“) www.feahomedeco.sk (ďalej len „webová stránka“).
1.2. Potvrdením týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) pri dodaní Produktov Zákazník prehlasuje, že sa oboznámil s obsahom VOP a podmienkami ochrany Osobných údajov (ako je tento pojem definovaný nižšie) dostupnými na stránke https://feahomedeco.sk/spracuvanie-osobnych-udajov, prípadne ďalšími dokumentmi Poskytovateľa ktoré sú uvedené na webovej stránke. 
1.3. Poskytovateľ s týmto vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu VOP, a to najmä, ale nie výlučne, v prípade zmeny právnych predpisov, výkladu právnych predpisov, zmeny v Produktoch alebo v charaktere poskytovaných Produktov alebo akejkoľvek inej zmeny, ktorá by mala vplyv na znenie týchto VOP. Akúkoľvek zmenu VOP Poskytovateľ bezodkladne zverejní na svojej webovej stránke. 
 
 
2. DEFINÍCIE
 
2.1. „Cenami“ sa rozumejú ceny v EUR za Poskytovateľom dodávané Produkty, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Poskytovateľa, pričom „Cenou“ sa rozumie cena za konkrétny Produkt poskytovaný Poskytovateľom.
2.2. „Objednávkou“ sa rozumie záväzná objednávka Produktov ponúkaných Poskytovateľom, na základe ktorej je Zákazník povinný uhradiť Cenu za objednaný Produkt, ako aj Náklady na korešpondenčnú adresu uvedenú Zákazníkom pri zadávaní Objednávky.
2.3. „Osobnými údajmi“ sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. 
2.4. „Nákladmi“ sa rozumie tento pojem definovaný v bode 4.1 VOP.
2.5. „Nariadením GDPR“ sa rozumie Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
2.6. „Platobnými údajmi“ sa rozumejú údaje pre platbu Ceny za dodanie Produktov vrátane Nákladov.
2.7. „Poskytovateľom“ sa rozumie tento pojem definovaný v bode 1.1 VOP.
2.8. „Produktom“ sa rozumie tovar alebo výrobok dodávaný zo strany Poskytovateľa a ponúkaný na jeho webovej stránke, ktorý si Zákazník môže prostredníctvom webovej stránky zakúpiť. 
2.9. „Spotrebiteľom“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
2.10. „VOP“ sa rozumie tento pojem definovaný v bode 1.2 VOP.
2.11. „webová stránka“ sa rozumie tento pojem definovaný v bode 1.1 VOP.
2.12. „Zákonom“ sa rozumie zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2.13. „Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzatvorenej na diaľku“ sa rozumie zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2.14. „Zákazníkom“ sa rozumie subjekt (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorej Poskytovateľ na základe Zmluvy dodáva Produkt.
2.15. „Zmluvou“ sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, ktorej predmetom je záväzok Poskytovateľa Zákazníkovi dodať Produkty a zároveň záväzok Zákazníka zaplatiť za tieto Produkty Cenu vrátane Nákladov.
 
 
3. OBJEDNÁVKA PRODUKTOV
 
3.1. V prípade záujmu Zákazníka o dodanie Produktu Zákazník vyberie konkrétny Produkt, ktorý môže následne pridať do košíka. 
3.2. Po pridaní konkrétnej Produktu do košíka môže Zákazník prejsť do pokladne a tak zadať záväznú Objednávku na konkrétny Produkt, pričom pri zadávaní Objednávky uvedie svoje Osobné údaje v rozsahu jeho mena, priezviska, korešpondenčnej adresy, telefónneho čísla a e-mailu.
3.3. Zákazník berie na vedomie, že po potvrdení Objednávky sa Objednávka považuje za záväznú a potvrdením Objednávky z strany Poskytovateľa dochádza k uzatvoreniu Zmluvy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom.
 
 
4. PLATBA ZA DODANIE PRODUKTOV
 
4.1. Za dodanie Produktov je Zákazník povinný uhradiť Poskytovateľovi Cenu, ktorá je uvedená pri konkrétnom Produkte na webovej stránke Poskytovateľa. Okrem Ceny za dodanie Produktov je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Zákazníka úhradu nákladov na dopravu, ako aj iné náklady (napr. balenie Produktu) (ďalej len „Náklady“). Zákazník je oboznámený s výškou týchto Nákladov (s rozdelením na jednotlivé položky) pri zadávaní Objednávky. Zákazník berie na vedomie, že náklady za dopravu závisia od cenníkov konkrétneho doručovateľa. 
4.2. Platobné údaje pre účely úhrady Ceny a Nákladov sú vygenerované priamo po zadaní Objednávky. Po úhrade Ceny vrátane Nákladov je Zákazníkovi zaslaný potvrdzovací e-mail na e-mailovú adresu zadanú pri vytvorení Objednávky.
 
 
5. DODANIE PRODUKTU
 
5.1. Po prijatí úhrady Ceny a Nákladov (i) poskytne Poskytovateľ Zákazníkovi Službu a (ii) dodá mu zakúpený Produkt najneskôr do 30 dní odo dňa úhrady Ceny a Nákladov za daný Produkt. V prípade nesplnenia povinnosti Poskytovateľa podľa predchádzajúcej vety, je Zákazník oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
5.2. Objednaný Produkt je Zákazníkovi podľa jeho povahy zaslaný na e-mailovú adresu uvedenú pri zadávaní Objednávky alebo na dodaciu adresu uvedenú pri zadávaní Objednávky. 
5.3. Dodaný Produkt je Zákazník povinný prevziať. V prípade, ak si Zákazník neprevezme Produkt, ktorý mu bol riadne odoslaný a dodaný v lehote podľa bodu 5.1, v odbernej lehote určenej doručovateľom, Produkt bude vrátený späť na adresu Poskytovateľa. 
5.4. Zákazníkovi bude, v prípade nedoručenia Produktu, vrátená Cena zaplatená za Produkt, nie však časť Nákladov za doručenie Produktu Zákazníkovi.
 
 
6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PRODUKTU
 
6.1. Poskytovateľ zodpovedá za vady Produktu, ktoré Produkt mal pri prevzatí zo strany Zákazníka. 
6.2. Podmienky uplatnenia zodpovednosti za vady reklamáciou Produktu a  spôsob vybavenia reklamácie sú uvedené v Reklamačnom poriadku Poskytovateľa, ktorý je dostupný na webovej stránke Poskytovateľa. 
 
 
7. OSOBITNÉ USTANOVENIA V SÚVISLOSTI S UZATVORENÍM SPOTREBITEĽSKEJ ZMLUVY NA DIAĽKU
 
7.1. Ustanovenia tohto článku VOP sa týkajú iba Zákazníkov, ktorí sú Spotrebiteľmi.
7.2. Zmluva uzatvorená prostredníctvom webovej stránky so Zákazníkom, ktorý je Spotrebiteľom sa považuje za zmluvu uzatvorenú na diaľku podľa ustanovenia § 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri uzatvorení zmluvy na diaľku. 
7.3. Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy. Formulár na odstúpenie od Zmluvy je dostupný na webovej stránke Poskytovateľa.
7.4. Akceptáciou týchto VOP Zákazník vyhlasuje, že bol s možnosťou odstúpiť od Zmluvy podľa tohto článku bodu oboznámený.
7.5. Prípadné spory vzniknuté medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, ktorý je Spotrebiteľom, je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pred zamýšľaným iniciovaním alternatívneho riešenia sporu sa odporúča Spotrebiteľovi, kontaktovať za účelom riešenia vzniknutej situácie dohodou prvotne Poskytovateľa, e-mailom na adrese: info@feahomedeco.sk
7.6. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
 
 
8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
8.1. Poskytovateľ v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky alebo dodávkou Produktov spracúva Osobné údaje a zabezpečuje ochranu Osobných údajov osôb (Zákazníkov), ako dotknutých osôb, v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona. 
8.2. Zákazník potvrdením týchto VOP potvrdzuje, že bol zo strany Poskytovateľa riadne, zrozumiteľne a úplne informovaný o všetkých jeho právach, ako dotknutej osoby a podmienkach spracúvania osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a Zákona.
8.3. Bližšie informácie k spracúvaniu Osobných údajov Zákazníka a práv Zákazníka v súvislosti so spracúvaním jeho Osobných údajov, vrátane práva na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, sú uvedené v dokumente „Informácia o spracúvaní osobných údajov“ dostupné na webovej stránke Poskytovateľa. 
 
 
9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
9.1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke.
9.2. Právne vzťahy uzatvorené na základe Zmluvy a/alebo VOP výslovne neupravené sa riadia výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky.
9.3. V prípade, ak akékoľvek ustanovenie VOP (alebo ich časť) je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP (alebo zvyšnej časti takéhoto ustanovenia). Poskytovateľ v takom prípade bez zbytočného odkladu po tom, ako zistí, že niektoré z ustanovení VOP (alebo ich časť) je neplatné(á), neúčinné(á) a/alebo nevykonateľné(á), nahradí dotknuté ustanovenie (alebo jeho časť) ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať princípom dohodnutým v týchto VOP.
9.4. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Poskytovateľom a Zákazníkom zo Zmluvy a/alebo VOP, alebo súvisiacich so Zmluvou a/alebo VOP, vrátane sporov o platnosť, výklad, zánik Zmluvy a/alebo VOP, budú strany riešiť primárne dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, vec bude predložená na rozhodnutie príslušnému súdu v Slovenskej republike. Ustanovenia o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov tým nie sú dotknuté.